Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

ΟΑΕΔ: Συνέχιση προγράμματος για πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών για επιπλέον 2200 θέσεις

ΟΑΕΔ: Συνέχιση προγράμματος για πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών για επιπλέον 2200 θέσεις
Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea.gr
29 Αυγ 2013 - 07:10
Picture 0 for ΟΑΕΔ: Συνέχιση προγράμματος για πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών για επιπλέον 2200 θέσεις
Γράφει ο συν-Εργατικός
 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η έγκριση του πρόγραμματος του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που είχε λήξει λόγω της κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων το προηγούμενο διάστημα .
 
Το εν λόγω πρόγραμμα  θα παρέχει επιπλέον 2200 επιδοτούμενες προσλήψεις από τις 5000 που είχε επιδοτήσει μέχρι τώρα . Με την κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών»,  για το 2013  παρέχοντας επιπλέον 2200 θέσεις.
 
Οι αλλαγές στους όρους του προγράμματος του ΟΑΕΔ σε σχέση με τους παλαιούς όρους:
 
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση - επιλέξιμες περιοχές
 
Το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους εως 35 ετών για το 2013 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.
 
Οι δαπάνες για τον Άξονα Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
 
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, για τους άξονες 7 και 8, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας.
 
Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
 
. Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
 
. Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
 
. Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
 
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:
 
. Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 60.078.000 ευρώ και 4.003 θέσεις
 
. Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 45.640.000 ευρώ και 3.042 θέσεις
 
. Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 2.282.000 ευρώ και 155 θέσεις
 
Η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 108.000.000 ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
 
Για το έτος 2012: 10.000.000 ευρώ
Για το έτος 2013: 49.875.000 ευρώ
Για το έτος 2014: 44.000.000 ευρώ
Για το έτος 2015: 4.125.000 ευρώ
 
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
 
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
 
-Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
 
-Για τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
 
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβουν πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης...
 
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
 
Εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από τη λήψη της εγκριτικής απόφασης η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη.
 
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά (7) ημερών μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση.
 
Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Πριν την καταχώρηση της αναγγελίας πρόσληψης επιχορηγούμενου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού είναι υποχρεωτική η καταχώρηση της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ.
 
Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.
 
Διαδικασία Καταβολής Επιχορήγησης και διενέργεια ελέγχων
 
Διενέργεια ελέγχων/Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων
 
...Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
 
. Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά τη λήξη του, είτε πρόκειται για έλεγχο τήρησης των όρων του προγράμματος είτε αξιολόγησής του.
 
. Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.
 
. Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από το κλείσιμο ή μερικό κλείσιμο του Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και στο άρθρο 21 παρ. 10 του ν. 3614/2007 τουλάχιστον μέχρι 31-12-2020.
 
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
 
Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με αναφορά στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
 
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/ στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.
 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.
 
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
 
. Καθεστώς των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας πριν την ένταξη τους στο πρόγραμμα
. Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
. Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
. Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
 
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
 
Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦΔ σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων, όπου και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.
 
Προκειμένου για την ενημέρωση των δικαιούχων και των ωφελούμενων ανέργων για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΝΘΕ:
1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ 2), θα προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:
Γνωστοποίηση προς τους δικαιούχους για την αναγραφή των στοιχείων συγχρηματοδότησης του προγράμματος ΝΘΕ, στα παραστατικά πληρωμών (τιμολόγια είσπραξης της επιχορήγησης) και στα παραστατικά μισθοδοσίας (μισθοδοτικές καταστάσεις, Έντυπο Β, αποδείξεις μισθοδοσίας) των ωφελουμένων ανέργων, καθώς και στη σύμβαση των ωφελουμένων ανέργων, εφόσον αυτή υπάρχει.
 
Τα στοιχεία που θα αναγράφονται είναι τα εξής:
. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα π.χ. Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ.
. Ο τίτλος του Προγράμματος δηλαδή «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών»
. Ο κωδικός ΟΠΣ-MIS πράξης, τον οποίο θα αναζητήσει στο Σύστημα των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα πεδία ΕΣΠΑ, ως αριθμός MIS.
 
2. Γραπτή ενημέρωση των ωφελουμένων ανέργων από τους Δικαιούχους, για την ένταξη τους στο ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΝΘΕ.
 
Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του προγράμματος με τίτλο, «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών», ισχύουν ως έχουν με του όρους του παλαιού προγράμματος .
 
Οι αιτήσεις , όπου αναμένεται να ανοίξουν, για την επιδότηση της πρόσληψης πτυχιούχων ανέργων έως 35 ετών γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ