Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

 ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι το βοήθημα;

Προκειμένου να καταστείτε δικαιούχος του παρόντος βοηθήματος
 θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

• να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε.

 ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά
 σας από την 1.1.2012 και έπειτα
• να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά υπέρ του

 Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως 
Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
• να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη

 ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά
 ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
• να μην αυτόαπασχολείσθε
• να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία
• να μην λαμβάνετε σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας 

ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας 
ασφάλισης της αλλοδαπής
• να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε 

αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος

Επιπλέον

• το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να

 μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 20.000,00€ και για τα δύο οικονομικά 
έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης ή
• το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή

 να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 30.000,00€ και για τα δύο οικονομικά 
έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης
• να μην έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιό σας ή τις 

μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο
 α’ και β΄ βαθμού συγγενείας
• να έχετε εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές 

ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον 
οποίο υπάγεστε
• να διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
• στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων 

επαγγελμάτων, δικαιούστε να λάβετε το βοήθημα ως ασφαλισμένος του 
ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξετε ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή 
σας με την κατάθεση της αίτησής σας.

ΠΗΓΗ:oaed.gr